Danau Siombak Medan Marelan, Keindahan Muara Air Payau